Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 5 квітня 2013 року

885

Голова Рівненської обласної ради

 _________________Ю.С.Кічатий

 

С Т А Т У Т

 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

”РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ  ВІЙНИ”

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(в новій редакції)

смт Клевань – 2013

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (надалі – “Госпіталь”).

Госпіталь заснований на спільній власності територіальних громад Рівненської області. Власником Госпіталю є територіальні громади  сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради. Управління Госпіталем здійснює Рівненська обласна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та уповноважений нею орган.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ є правонаступником усіх прав та обов’язків Рівненського обласного госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни, створеного розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 3 вересня 2001 року №572.

1.2. Госпіталь керується у своїй діяльності Цивільним та Господарським кодексами України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України,  рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації та цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Госпіталь є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Госпіталь набуває права юридичної особи  з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.4. За своїм правовим статусом Госпіталь є комунальним закладом.

1.5. Госпіталь є неприбутковим закладом і фінансується з обласного бюджету. При виконанні покладених на нього завдань Госпіталь може використовувати позабюджетні кошти (власні надходження), отримані відповідно до чинного законодавства.

1.6. Госпіталь самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, відповідно до чинного законодавства.

1.7. Госпіталь не відповідає за зобов’язаннями власника, а власник не відповідає за зобов’язаннями Госпіталю.

1.8. Держава, її органи не несуть відповідальності за  зобов’язаннями Госпіталю. Госпіталь не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів а також інших підприємств, установ, організацій.

1.9. У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Госпіталь має право укладати від свого імені угоди, договори, виступати позивачем  та відповідачем у судах, господарських та третейських судах.

1.10. Найменування Госпіталю:

–  повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

–  скорочене: Обласний госпіталь інвалідів війни.

1.11. Юридична адреса: 35311, Рівненський район, Рівненська область, смт Клевань, вул. Деражненська, 39.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПІТАЛЮ

2.1. Госпіталь створений з метою забезпечення надання ефективної висококваліфікованої консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної медичної допомоги інвалідам, ветеранам війни та особам, прирівняним по пільгам.

2.2. Предметом діяльності Госпіталю є:

– облік інвалідів та ветеранів війни, що потребують стаціонарного і санаторно-курортного лікування;

– спеціалізована лікувальна допомога інвалідам та ветеранам війни та прирівняним до них особам і надання їм висококваліфікованих консультацій спеціалістами закладу з питань діагностики і лікування;

– керівництво роботою лікувально-відбіркової комісії;

– вивчення безпосередніх і віддалених результатів лікування;

– керівництво підготовкою середніх медичних кадрів за окремими медичними профілями для роботи з ветеранами війни;

– науково-дослідна робота щодо впровадження нових, найбільш ефективних методів діагностики і лікування.

2.3. Госпіталь має право здійснювати зовнішньоекономічну та інші види діяльності, які відповідають меті його створення та не заборонені чинним законодавством.

2.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Госпіталь користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення законодавства, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

2.5. Госпіталь може надавати платні послуги медичного і немедичного характеру відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Госпіталь має право здійснювати діяльність, пов’язану з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, обліком та знищенням наркотичних речовин, прекурсорів та рецептурних спецбланків в установленому законодавством порядку.

2.7. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та   акредитації,   Госпіталь  може  займатися тільки на підставі спеціального дозволу  (ліцензії),  отриманого у встановленому законом порядку.

2.8. Госпіталь відповідно до медичних показів має право госпіталізувати осіб, які не відносяться до інвалідів та ветеранів війни, в межах 5% ліжкового фонду для інвалідів та ветеранів війни за погодженням з начальником госпіталю.

3. ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ  ГОСПІТАЛЕМ ТА  ЇХ  КОМПЕТЕНЦІЯ

3.1. Органом управління Госпіталю є Рівненська обласна рада та уповноважений нею орган.

3.2. До компетенції Рівненської обласної ради належить:

3.2.1. визначення основних напрямків діяльності Госпіталю;

3.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Госпіталю;

3.2.3. розпорядження основними засобами Госпіталю:

3.2.4. прийняття рішень про відчуження майна, надання майна в позику, заставу, оренду;

3.2.5. прийняття рішення про припинення діяльності Госпіталю, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

3.3. До компетенції уповноваженого Власником органу належить:

3.3.1. затвердження планів Госпіталю і звітів про їх виконання;

3.3.2. затвердження кошторису Госпіталю;

3.3.3. визначення форм контролю за діяльністю Госпіталю;

3.3.4. забезпечення контролю за реалізацією державної політики в ході надання медичної допомоги;

3.3.5. здійснення організаційного і методичного керівництва роботою Госпіталю з питань надання лікувально-профілактичної, діагностичної, консультативної допомоги та забезпечення санітарно – епідеміологічного благополуччя;

3.3.6. забезпечення контролю за виконанням актів законодавства в галузі охорони здоров’я, трудового законодавства, дотримання нормативів професійної діяльності, галузевих стандартів, застосування медичних препаратів і технологій;

3.3.7. визначення потреби в медичній техніці, медикаментах, інвентарі, паливі, засобах санітарного транспорту;

3.3.8. затвердження організаційної структури Госпіталю з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

3.3.9. контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

3.3.10. контроль за організацією первинного обліку в Госпіталі, утримання в установленому порядку статистичної та бухгалтерської звітності;

3.3.11. внесення пропозицій щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Госпіталю;

3.3.12. участь в установленому порядку в проведенні державної акредитації Госпіталю;

3.3.13.  контроль роботи Госпіталю з питань охорони праці, безпеки руху санітарного транспорту, і протипожежного захисту ;

3.3.14. сприяння розвитку міжнародного співробітництва Госпіталю та впровадження інвестиційних проектів в галузі охорони здоров’я;

3.3.15. здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України щодо контролю за організацією роботи Госпіталю.

4. НАЧАЛЬНИК ГОСПІТАЛЮ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКИ.

4.1.  Керівництво лікувально-профілактичною, організаційно-методичною діяльністю Госпіталю здійснює начальник госпіталю (далі-начальник), та два   заступники (по медичній частині, економіці).

4.2.  На посаду начальника призначається кваліфікований спеціаліст, який має першу або вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю „організація охорони здоров’я” та стаж роботи за спеціальністю не менше 5-ти років.

4.3. Начальник у своїй роботі керується чинним законодавством України,  наказами управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації, розпорядженнями Рівненської обласної державної адміністрації, рішеннями Рівненської обласної ради та цим Статутом.

4.4. Основним завданням начальника є організація роботи Госпіталю з метою надання кваліфікованої медичної  допомоги.

4.5. Начальник  Госпіталю призначається Власником або уповноваженим ним органом шляхом укладання контракту.

4.6. Начальник здійснює функції управління на підставі контракту,  укладеного  в  установленому  порядку.

4.7. В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність начальника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

4.8. Начальник вирішує усі питання діяльності закладу, з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.

4.9. До компетенції начальника відноситься:

4.9.1. Забезпечення  статутної діяльності госпіталю;

4.9.2. Вирішення поточних питань роботи госпіталю;

4.9.3. Вирішення кадрових питань;

4.9.4. Вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

4.9.5. Організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

4.9.6. Забезпечення оплати праці працівників госпіталю;

4.10.  Начальник підзвітний Рівненській обласній раді та уповноваженому нею органу.

4.11. Начальник має право без довіреності виконувати дії від імені Госпіталю в межах чинного законодавства України. У разі відсутності начальника його обов’язки виконує заступник з медичної частини.

4.12. Начальник та головний бухгалтер Госпіталю несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

5. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПІТАЛЮ

5.1. Госпіталь зобов’язаний виконувати завдання власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.2. Госпіталь не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Госпіталь має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.3. Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4. Госпіталь може співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я (Центри здоров’я, реабілітаційні центри, клініки, фітотерапевтичні заклади), кафедрами вищих медичних навчальних закладів, відділами науково-дослідних інститутів Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України, вітчизняними та зарубіжними громадськими організаціями з метою проведення медико-соціальних програм, спрямованих на поліпшення охорони здоров’я, інвалідів, ветеранів війни згідно з чинним законодавством.

5.5. Госпіталь веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

6. МАЙНО ГОСПІТАЛЮ

6.1. Майно Госпіталю становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Госпіталю.

6.2. Майно Госпіталю є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Госпіталем на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Госпіталь володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником для здійснення своєї статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

6.3. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Госпіталь здійснює у межах чинного законодавства та відповідно до цього Статуту.

6.4. Джерелами формування майна Госпіталю є:

–  грошові та матеріальні внески передані йому засновником (власником);

–  благодійна допомога;

–  капітальні вкладення і дотації з бюджету;

–  власні надходження Госпіталю, які надійшли як плата за послуги, що надаються в порядку, встановленому чинним законодавством України;

–  інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ГОСПІТАЛЮ

7.1 Трудовий колектив Госпіталю становлять усі працівники, які беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

7.2 Трудовий колектив Госпіталю формується на загальних засадах  відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3 Умови організації та оплати праці трудового колективу Госпіталю, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Госпіталю та трудовим колективом регулюються колективним договором.

7.4 Загальні збори трудового колективу Госпіталю:

–  розглядають і схвалюють проект колективного договору;

–  заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

–  беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників Госпіталю;

–  беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Госпіталю.

8. КОНТРОЛЬ  ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  ГОСПІТАЛЮ

8.1. Контроль за діяльністю Госпіталю здійснює Рівненська обласна рада та уповноважений нею орган, а також інші органи на які чинним законодавством України покладено такі функції.

8.2. Відносини Госпіталю з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, інших законодавчих актів України, які визначають  компетенцію цих органів.

8.3. На вимогу власника Госпіталь зобов’язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

9. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ГОСПІТАЛЮ

9.1 Діяльність Госпіталю припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділ) або ліквідації.

9.2  Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3 Рівненська обласна рада  або суд  призначають комісію з припинення діяльності Госпіталю (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Госпіталю відповідно до чинного законодавства України.

9.4 Виконання функцій комісії з припинення діяльності Госпіталю  може бути покладено на орган управління майном Госпіталю.

9.5 У разі злиття Госпіталю з іншою юридичною особою усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття. У разі приєднання Госпіталю до іншої юридичної особи, до останньої переходять  усі  його майнові права та обов’язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Госпіталю – до нього переходять усі майнові права та обов’язки  приєднаних юридичних осіб. У разі поділу Госпіталю, усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових  юридичних осіб, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки Госпіталю. У разі перетворення Госпіталю в іншу юридичну особу, усі його майнові права і обов’язки переходять до новоутвореної юридичної особи.

9.6. Госпіталь може бути ліквідований:

–  за рішенням Рівненської обласної ради;

–  за рішенням суду про визнання судом недійсною державну реєстрацію юридичної особи, через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинними законодавством України.

9.7. Госпіталь є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.